Dan Beam - 100 days for Big D2B

kumpangxruk

sarNie Adult
ที่คณะ 3 วัดหนามà¹?ดง จ.สมุทร ปราà¸?าร เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 มี.ค. นายอุดม-นางยุพา à¸?ิตติà¸?รเจริà¸? พ่อà¹?ละà¹?ม่ของ บิ๊à¸?-อภิเชษà¸?์ (ปาณรวัà¸?) à¸?ิตติà¸?รเจริà¸? อดีตสมาชิà¸?นัà¸?ร้องวงชื่อดัง “ดีทูบีâ€? นายบีม-à¸?วี ตันจรารัà¸?ษ์ à¹?ละน้องสาว, บัว-สโรชา ตันจรารัà¸?ษ์, à¹?ดน-วรเวช ดานุวงศ์ à¹?ละ ตอง-ภัครมัย โปตระนันทน์ พร้อมตัวà¹?ทน บริษัท อาร์เอส จำà¸?ัด (มหาชน) ได้ทำบุà¸?ครบรอบ 100 วัน ของà¸?ารจาà¸?ไปให้นัà¸?ร้องดัง โดยบรรยาà¸?าศเป็นไปอย่างเรียà¸
ง่าย ทั้งนี้ในวันที่ 20 มี.ค. จะมีพิธีพระราชทานเพลิงคาดจà¸
มีà¹?ฟนคลับเดินทางมาร่วมเป็นà¸
ำนวนมา�

บีม-à¸?วี ตันจรารัà¸?ษ์ à¸?ล่าวว่า “ตั้งà¹?ต่วันที่บิ๊à¸?จาà¸?à¸?็รู้à¸
ึà¸?ใจหาย เพราะเหมือนà¸?ับเหตุ à¸?ารณ์เพิ่งจะเà¸?ิดขึ้น à¹?ต่ครั้งนี้รู้สึà¸?ใจหายมาà¸?à¸?à¸
่าทุà¸? ๆ ครั้ง เมื่อรู้ว่าอีà¸?ไม่à¸?ี่วันà¸?็จà¸
เป็นวันเผาศพ à¹?ต่ความรู้สึà¸?ของตนเทียบไม่à¹
ด้à¸?ับความรู้สึà¸?ของพ่อà¸?ับà¹?มà¹
บิ๊à¸? สิ่งที่จะทำได้คือ เป็นà¸?ำลังใจให้ท่านทั้งสองà¸?à¸
ับมาเข้มà¹?ข็งโดยเร็ว à¹?ละà¸?็เชื่อว่าà¹?ม้วันข้างหน้à¸
จะไม่มีร่างของบิ๊à¸?อยู่ à¹?ต่ความน่ารัà¸?à¹?ละรอยยิ้มของà¸
ิ๊à¸?จะอยู่ในความทรงจำของพวà¸?à¹
ราทุ�คนตลอดไป�

ส่วน à¹?ดน-วรเวช ดานุวงศ์ à¸?ล่าวว่า ตนไม่อยาà¸?ให้วันนี้มาถึง ไม่อยาà¸?คิดเลยว่าอีà¸? 2 วันจะเป็นวันเผาศพ เพราะà¸?่อนหน้านี้ตนคิดเสมอวà¹
าบิ๊à¸?ยังคงอยู่à¸?ับเรา เวลานึà¸?ถึงà¸?็ไปเยี่ยมได้ หลังจาà¸?นี้à¹?ม้จะไม่มีบิ๊à¸?à¹?ลà¹
ว à¹?ต่ยังมีความทรงจำดี ๆ à¹?ละรูปภาพของพวà¸?เราที่ย้ำเตà¸
อนความรัà¸?à¹?ละความผูà¸?พันที่มà¸
ต่อà¸?ัน ตนสัà¸?à¸?าว่าจะเà¸?็บความทรงจำทà¸
่ดีของพี่ชายคนนี้ไว้ในส่วนà¸
ึ�ของจิตใจตลอดไป.

It's taking me forever to read this...it says something about 100 days since Big D2B has passed away. Dan, Beam, Bua and Tong were there. If someone else wants to translate feel free! ^_^

article link - http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_...&Template=1

credits - Daily News Online
 

nophankh

sarNie Adult
Yesterday marked the 100 day since the passing of Big. In thai culture and laos culture and probably Cambodian culture , a spirit is given 100 days on earth to say goodbyes to relatives and friends.

During the 100 day ceremony, they get cremated. Big is gonna get cremated and his father wanted to thank everyone for coming. Beam and Dan were there to say their final goodbyes.


 

karen_moo

sarNie Adult
oman. rest in peace p'big. can't believe its been 100 days =/ WE miss you sooo damn much! arrg! but again, he'll always be in our hearts! dan beam <3333333
 

nophankh

sarNie Adult
Big was cremated this afternoon Thailand time.
Over 5,000 people from his fanclub went to his cremation ceremony.
They swarm the temple grounds and halls, probably overwhelming the temple staff.

Royal thai princess Siriwannawari Nariratana was also at attendance in place of her grandfather the King of Thailand.

Some pictures.


Sea of people at the temple.

Dan and Beam thanking the fans for their support.

It's FINAL. he has officially left earth and on the path to heaven or reincarnation.
 
Top